افتتاح باجه بانک انصار

همواره ارائه خدمات مطلوب و در خور شان شرکت های مستقر در ایستگاه، از اصول و آرمان های مورد تاکید مدیران ایستگاه نوآوری شریف بوده است. لذا با توجه به پیگیری های انجام شده با بانک انصار در رابطه با ارائه خدمات مالی مطلوب و تسهیل امور مالی شرکت های مستقر در ایستگاه، ضمن آغاز روابط همکاری ‌مابین دو مجموعه، شاهد افتتاح باجه ای از بانک انصار در خصوص اهداف ذکر شده هستیم. امید است شاهد رضایتمندی بیش از پیش همکاران و مجموعه های مستقر باشیم.

 

ارتباط با ما