بازدید دکتر محمدی زاده معاون پژوهشی وزارت نفت

روز هیجدهم اردیبهشت ماه سال جاری جناب آقای دکتر محمدی زاده؛ معاون محترم پژوهشی وزارت نفت از ایستگاه نوآوری شریف بازدید به عمل آوردند. در این بازدید با آشنا شدن با برنامه‌ها، فعالیت و خدمات ایستگاه نوآوری شریف به آمادگی وزارت نفت برای حمایت از طرح‌های پژوهشی و کاربردی فناور با مشارکت شرکت‌های مستقر در ایستگاه تاکید نمودند.

قرار بر این شد تا با ارائه لیستی از نیازمندیهای وزارت نفت و بدنه مرتبط با آن به معاونت علمی و فناوری و مدیریت این نهاد، این پروژه‌ها به شرکت‌های توانمند و فناور ارائه گردد.

یی

ارتباط با ما