بازدید دکتر خیاطیان و دکتر ملکی فر از صندوق نوآوری و شکوفایی

با توجه به اینکه ایستگاه نوآوری شریف یکی از مراکز فعال و حمایت کننده شرکت‌های فناور و دانش محور در ۵ حوزه تخصصی؛ آب وانرژی، تولید محتوا و رسانه، مکاترونیک، بیوتکنولوژی و زیست فناوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد ارتباط سازماندهی شده با مراکز حمایت کننده از شرکت‌های فناوری همچون صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از ضروریات اینگونه مراکز می‌باشد. در همین راستا طبق رسالتی که ایستگاه نوآوری شریف در اکو سیستم نوآوری کشور برای خود ترسیم نموده است، از معاونان صندوق نوآوری و شکوفایی برای بازدید از ایستگاه و اعلام توانمندی‌های خود دعوت به عمل آورد. 

در جلسه برگزار شده بر لزوم معرفی شرکت‌های مستقر در ایستگاه به صندوق نوآوری و شکوفایی برای اخذ حمایت‌ها تاکید گردید و برای تکمیل فضاهای مشاعات ایستگاه زمینه‌های حمایتی بررسی و تبادل نظر گردید. در پایان قرار شد تا با ارائه پیشنهادهای مکتوب به صندوق نوآوری و شکوفایی زمینه‌های همکاری فی ما بین در قالب قراردادهایی مشخص عملیاتی گردد.

ارتباط با ما