زمین چمن فوتبال و زمین بازی والیبال

برای رزرو زمین فوتبال و والیبال به مسئول واحد اجرایی ایستگاه، آقای عامری مراجعه کنید.

ارتباط با ما