فرصت های همکاری

با سلام

تمایل شما به همکاری با شرکت‌های گروه هاتف را ارج می‌نهیم. امید که با شکل گیری این همکاری، زمینه‌های رشد و ارتقای دو جانبه فراهم شود. با توجه به مجموعه خدماتی که شرکتهای عضو هاتف در اکو سیستم فناوری ارائه میدهند میتوان به مجموعه خدمات زیر اشاره نمود:

توسعه بازار و بازارسازی

• جذب سرمایه

برگزاری رویدادها و همایش

مدیریت پروژه

مدیریت مالی، مالیاتی و بیمه ای

با توجه به حوزه های فوق الذکر، شما فرد حقیق و یا حقوقی می‌توانید رزومه و اطلاعات تماس خود را به نشانی ایمیل haatefgroup.ir ارسال فرمایئد و با ارتباط با حوزه اداری ایستگاه نوآوری شریف آن را پیگیری نمائید.

پیشاپیش از حسن نظر شما برای شروع یک همکاری موثر استقبال می کنیم. 

ارتباط با ما