هماهنگی بازدید از ایستگاه

به منظور برنامه‌ریزی دقیق جهت بازدید از مرکز نوآوری شریف، اقدامات ذیل مورد نظر می‌باشد:

:تدوین درخواست بازدید

در سربرگ سازمان/نهاد/شرکت متقاضی بازدید- همراه با نام و نام خانوادگی و سمت- با امضا و مهر- تاریخ و شماره نامه

مخاطب نامه: 

مدیریت محترم ایستگاه نوآوری شریف، آقای مهندس سجاد روستا آزاد

نکات مندرج در نامه: 

اشاره به نام و سمت بازدیدکنندگان با قید تعداد

اشاره به اهداف بازدید

تعیین دو تاریخ و زمان پیشنهادی برای بازدید

معرفی نماینده جهت هماهنگی با قید شماره تماس ثابت و همراه.

نحوه ارسال:

پس از تهیه نامه مطابق با موارد ذکر شده، به شماره ۶۶۰۵۶۱۰۶-۰۲۱ دورنگار گردد.

پس از ارسال دورنگار حتما از دبیرخانه پارک به شماره ۶۶۰۵۶۱۰۶-۰۲۱ سرکار خانم مالمیر پیگیری وصول انجام گردد.

ارتباط با ما