تکمیل و آماده بهره برداری کافه رستوران ایستگاه

در راستای خدماتی که ایستگاه نوآوری شریف به شرکتهای عضو و مستقر در این سایت ارائه می نماید وجود محیطی برای پذیرایی شرکتها و برگزاری جلسات به صرف میان وعده ها و غذا بسیار ضروری و مهم مینماید.

در این راستا ایستگاه محیطی را برای این عنوان در متراژ ۳۶۰ مترمربع آماده سازی نموده است. طبق برنامه ریزی که در این راستا صورت گرفته است، این مجموعه از ابتدای آبان ماه سال جاری به ارائه خدمات خود خواهد پرداخت.

ارتباط با ما