رفتن به محتوای اصلی
Fa / En

سانس‌های زمین فوتبال

دوشنبه

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

یکشنبه

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

شنبه

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

پنجشنبه

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

 

چهارشنبه

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

سه شنبه

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

جمعه

ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

سانس‌های زمین والیبال

دوشنبه

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

یکشنبه

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

شنبه

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

پنجشنبه

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

چهارشنبه

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

سه شنبه

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

جمعه

 

 

ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

 

 

vollyball

جهت هماهنگی و رزو با شماره تلفن:۶۶۰۵۶۱۰۶ بخش اجرایی تماس بگیرید.

برگشت به بالا